คุณนางสาววาสนา สมบูรณ์สิน วันที่ : 03/09/2564 เวลา : 14:56:52
อบรมออนไลน์เพื่อรับใบประกาศ

เนื่องจากข้าพเจ้าได้เข้าอบรมออนไลน์และได้ทดสอบผ่านตามเกณฑ์ แต่ยังไม่ได้ใบประกาศ ขอความกรุณาช่วยเช็คข้อมูลให้ด้วยนะคะ อบรมการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและ โรงเรียนวิถีพุทธ ค่ะ