การของบประมาณ กรณีโรงเรียนประสบภัยธรรมชาติ อุบัติภัยหรือภัยพิบัติ
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2566 - 2570)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2565

ติดตามรายงานผลการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนกระทรวงศึกษาธิการ (Real Time)

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อำเภอโพธาราม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2566-2570 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2

ประชุมกลุ่มนโยบายและแผน เพื่อรับการประเมินสัมฤทธิผล ผอ.เขต

ประชุมเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน

ประชุมสร้างการรับรู้กรอบทิศทางการพัฒนาประเทศที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา

การประชุมกลุ่มนโยบายและแผน

ประชุมกลุ่มนโยบายและแผน

ประชุมเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน

ประชุมกลุ่มนโยบายและแผน

ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลการขอเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดลำพยอม และโรงเรียนวัดตาล

ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน (QP) และตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ (AP)ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน

ประชุมกลุ่มนโยบายและแผน

แบบการรวมสถานศึกษา

แบบคำขออนุญาตเปลี่ยนชื่อสถานศึกษา

แบบการเลิกสถานศึกษา

เอกสารการของบประมาณกรณีโรงเรียนประสบภัยธรรมชาติ อุบัติภัยหรือภัยพิบัติ