การของบประมาณ กรณีโรงเรียนประสบภัยธรรมชาติ อุบัติภัยหรือภัยพิบัติ
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2563 - 2565)

ติดตามรายงานผลการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนกระทรวงศึกษาธิการ (Real Time)

แบบการรวมสถานศึกษา

แบบคำขออนุญาตเปลี่ยนชื่อสถานศึกษา

แบบการเลิกสถานศึกษา

เอกสารการของบประมาณกรณีโรงเรียนประสบภัยธรรมชาติ อุบัติภัยหรือภัยพิบัติ