การคัดเลือกหนังสือเรียน
โครงการอาหารกลางวัน

สพป.ราชบุรี เขต 2 เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะด้านการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ2566

ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาในสังกัด

ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาในสังกัด

ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาในสังกัด

ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาในสังกัด

ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาในสังกัด

ออกติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหาร งบประมาณของสถานศึกษาในสังกัด