กลุ่มนโยบายและแผน

การเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

                   ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ประกาศเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 1 โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี
ตำบลขันเงิน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร รายละเอียดตามประกาศดังแนบ

อ่านต่อ..
สูตรคำนวณนักเรียนด้อยโอกาส

** กรณีนักเรียนยากจน รายได้เฉลี่ยต่ำกว่า 3,000 บาท ต่อคนต่อเดือน หรือต่ำกว่า 36,000 ต่อคนต่อปี ถึงจะมีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุน(คำนวณจากรายได้รวมของสมาชิกในครัวเรือนรวมตัวนักเรียนเอง หารด้วยจำนวนสมาชิกในครัวเรือนรวมตัวนักเรียนด้วย”

อ่านต่อ..
รายงานค่าสาธารณูปโภค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

                   ให้โรงเรียน (ยกเว้นโรงเรียนเอกชน) รายงานข้อมูลการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคของสถานศึกษา (ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์/โทรเลข และค่าอินเทอร์เน็ต) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ผ่านเว็บไซต์ http://budget.jobobec.in.th ซึ่งสามารถบันทึกข้อ่านต่อ..

การประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

การประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

ข้อมูลเพิ่มเติม 

อ่านต่อ..
การประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2560 - 2563) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

           ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ได้ส่งประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2560-2563) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี มาเพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ซึ่งสามารถดาวน์โหลดแผนพัฒนาฉบับดังกล่าวอ่านต่อ..[ Login ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
56 หมู่ 4 ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120
โทรศัพท์ 0-3223-1071-3 โทรสาร 0-3223-2969