กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

รูปภาพ
  ค่าขีดจำกัดล่างของการสอบโอเน็ตของนักเรียนชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2558 จำแนกรายกลุ่มสาระ                                                                               ชื่อวิชา ผู้เข้าสอบ ค่าอ่านต่อ..


[ Login ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
56 หมู่ 4 ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120
โทรศัพท์ 0-3223-1071-3 โทรสาร 0-3223-2969