ผู้บริหาร

นายประสงค์ แย้มศิริ
รักษาการ ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2
เบอร์โทรศัพท์ : 0860698149
e-mail : psyamsiri@gmail.com
นายวุฒิชัย บุญหล่ำ
รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2
เบอร์โทรศัพท์ : 0811974146
e-mail : wootna@hotmail.com
นางสาวดวงนภา ขาวสุข
รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2
เบอร์โทรศัพท์ : 0657473335
e-mail : dkhaosuk@gmail.com