เตรียมการจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2563

      เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. กลุ่มนโยบายและแผน ได้เตรียมการจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2563 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้กับโรงเรียนในสังก้ดที่มีความจำเป็นขาดแคลนในด้านครุภัณฑ์และด้านอาคารสิ่งก่อสร้าง ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยกระบอกฯ