4 มีนาคม 2565 การประชุม คกก. ก.ต.ป.น. ของ สพป.ราชบุรี เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ดร.เตือนใจ  รักษาพงศ์  ผู้อำนวยการ สพป.ราชบุรี เขต 2  เป็นประธานเปิดการประชุม  คณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  (ก.ต.ป.น.) ของ  สพป.ราชบุรี เขต 2  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565