1 เมษายน พ.ศ. 2565 การประชุมชี้แจงการประเมิน PMQA

วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2565 การประชุมชี้แจงการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 ผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM)