21 เมษายน 2565 การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 4/2565 ผ่านโปรแกรม Zoom meeting

ดร.เตือนใจ  รักษาพงศ์  ผู้อำนวยการ   สพป.ราชบุรี เขต 2   พร้อมด้วย  รองผู้อำนวยการ สพป.ราชบุรี เขต 2   ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 4/2565 ผ่านโปรแกรม zoom meeting