การจัดทำมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2565 ดร.เตือนใจ รักษาพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 มอบหมายให้ ดร.อนุนาถ ชื่นจิตร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 และคณะทำงานขับเคลื่อนการจัดทำมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ร่วมประชุมพิจารณา ตรวจสอบ กลั่นกรอง ข้อมูล ตามแบบติดตามการรายงานการจัดทำมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในการรายงานรอบที่ 1 ณ ห้องประชุมมิตรกิจธรรม