ตรวจความพร้อมสภาพแวดล้อมสถานที่จัดการศึกษา และประชุมเพื่อตรวจแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2565 โดยนายวุฒิชัย บุญหล่ำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ดำเนินการตรวจแผนการจัดการศึกษาและตรวจความพร้อมสภาพแวดล้อมสถานที่ที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ของบ้านเรียนอิมกับอ้อย (เด็กหญิงภัทรฤทัย พลูเสม) ผู้ขอจัดการศึกษา นางสาวชญานิสา พูลเสม บ้านเลขที่ 44/1 หมู่ 3 ตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี