2 พฤษภาคม 2565 การขับเคลื่อนการจัดทำมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

นางเตือนใจ รักษาพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขด ๒ มอบหมายให้ นางอนุนาถ ชื่นจิตร์ นางบรรเจิด อุ่นมณีรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขด ๒ และคณะทำงาน ขับเคลื่อนการจัดทำมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ร่วมประชุมพิจารณา ตรวจสอบ กลั่นกรอง ข้อมูลตามแบบติดตามการรายงานการจัดทำมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในการรายงาน รอบที่ ๑ ณ ห้องประชุมมิตรกิจธรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขด ๒