ดร.สุภาวดี มิสุนา ผู้อำนวยการ สพป.ราชบุรี เขต ๒ นำบุคลากรร่วมกิจกรรมเขตสุจริต และร่วมร้องเพลงชาติไทย

วันจันทร์ที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
ดร.สุภาวดี มิสุนา ผู้อำนวยการ สพป.ราชบุรี เขต ๒ พร้อมด้วย นายวุฒิชัย บุญหล่ำ ดร.อนุนาถ ชื่นจิตร์ รองผู้อำนวยการ สพป.ราชบุรี เขต ๒ นำบุคลากรและลูกจ้าง สพป.ราชบุรี เขต ๒ ร่วมกิจกรรมเขตสุจริต ร่วมร้องเพลงชาติไทย สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญญา เขตสุจริต และรับฟังข้อราชการก่อนเริ่มปฏิบัติงาน เพื่อปลูกจิตสำนึกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล อันเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและเสริมสร้างความสามัคคีในองค์กร