พิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักพรรดิมาลาประจำปี๒๕๖๓ และ ๒๕๖๔

วันพุธที่ ๔ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖
ดร.สุภาวดี มิสุนา ผู้อำนวยการ สพป.ราชบุรี เขต ๒ เป็นประธานในพิธีพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่า สายสะพายและเหรียญจักพรรดิมาลา ประจำปี ๒๕๖๓ และประจำปี ๒๕๖๔ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบามสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ณ ห้องประชุมว่องกุศลกิจ สพป.ราชบุรี เขต ๒