ประชุมกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น.               ณ ห้องประชุมสาธกธรรมกิจ โดย นายวุฒิชัย บุญหล่ำ        รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 พร้อมด้วยนางสาวจันทนา ไตรรงค์วิจิตร์        นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ดำเนินการประชุมกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ในการนำนโยบายท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ซึ่งกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาได้กำหนดโมเดลการบริหารงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำหรับใช้เป็นโมเดลของกลุ่มฯ