การประชุมกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องประชุมปภัสสรวรพินิจ  สพป.ราชบุรี เขต ๒ โดยนายวุฒิชัย บุญหล่ำ รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต ๒ เป็นประธานการประชุมกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เพื่อขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน (Quick Policy) และตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาที่ได้รับมอบหมาย ดำเนินการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ๔ ด้าน คือ ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส ด้านคุณภาพและด้านประสิทธิภาพ ให้บรรลุวัตถุประสงค์