เยี่ยมโรงเรียนวัดสีดาราม

วันที่  22  พฤศจิกายน  2561  เวลา 10.40 น. นายประหยัด  สุขขี ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นางจุฬา  ดำรงค์สกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และ นางวิรินรัตน์  ตรีอินทอง  นักประชาสัมพันธ์  เยี่ยมพบปะผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากร และนักเรียน เพื่อให้ขวัญ กำลังใจ รวมทั้งติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สพฐ.  และ สพป.ราชบุรี เขต 2  ณ  โรงเรียนวัดสีดาราม  อ.ดำเนินสะดวก  จ.ราชบุรี