ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนผู้เสนอขอรับทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 15 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 10-12 เมษายน 2566 ดร.สุภาวดี มิสุนา ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 มอบหมายให้ น.ส.วรรัตน์ ภาสดา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนผู้เสนอขอรับทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 15 ปีการศึกษา 2566 สถานศึกษาในอำเภอเมือง อำเภอบ้านโป่ง อำเภอโพธาราม  อำเภอปากท่อ อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี