ประชุมขยายผลระบบ smss

ผู้บริหารและคณะครูร่วมประชุมเพื่อทำความเข้าใจในการใช้ระบบ smss