สพป.ราชบุรี เขต 2 ลงนาม MOU ประกาศเจตจำนงเขตสุจริต

วันที่ 10 มิถุนายน  2562  เวลา 14.00 น.  นายประหยัด  สุขขี  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  พร้อมด้วย  นายประสงค์  แย้มศิริ , นายณัฐภัทร  อินทร์อ่อน  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  และบุคลากรในสังกัดทุกคน  ร่วมลงนาม MOU  เพื่อประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและมีหลักธรรมาภิบาล ณ ห้องประชุมปภัสสรวรพินิจ สพป.ราชบุรี เขต 2