การอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

วันที่ 25-26 พฤษภาคม  2562  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาให้แก่ผู้บริหารและครูในสังกัด 147 โรงเรียน เพื่อนำไปขับเคลื่อนการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่ห้องเรียน