22 กรกฎาคม 2562 เยี่ยมโรงเรียนในสังกัด

วันที่  22 กรกฎาคม  2562  ตั้งแต่เวลา 10.00 น.  นายประหยัด  สุขขี  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 พร้อมด้วยคณะ เยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู บุคลากร และนักเรียนในสังกัด พร้อมทั้งติดตามการดำเนินงานตามนโยบายทุกระดับ ของโรงเรียนในสังกัด จำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่  โรงเรียนวัดระฆังทอง และ โรงเรียนบ้านพุลุ้ง  อำเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี  KUBET