23 กรกฎาคม 2562 อบรมพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย

วันที่ 23 กรกฎาคม  2562  เวลา 09.00 น. นายประหยัด   สุขขี  ผอ.สพป.ราชบรุี เขต 2  เป็นประธานการอบรมเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย  โดยวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904 ณ ห้องประชุมว่องกุศลกิจ  สพป.ราชบุรี