7 สิงหาคม 2562 รับชม Video Conference เกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

วันที่  7  สิงหาคม  2562  เวลา 09.30 น.  นายประสงค์  แย้มศิริ  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  รักษาราชการแทน  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม , ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  รับชมการประชุมผ่านระบบ Video  Conference  เพื่อหารือข้อราชการเกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ณ ห้องประชุมสาธกธรรมกิจ  สพป.ราชบุรี เขต 2