6-7 สิงหาคม 2562 สพฐ. ติดตามการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV

6-7 สิงหาคม  2562  นายณัฐภัทร  อินทร์อ่อน รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 พร้อมด้วย น.ส. กฤตยา จำปาจันทร์ , น.ส. กรรณิการ์  บุญถนอม , นายเสถียร  แพนทิศ และ น.ส. ดารารัตน์  แตงสุข  ร่วมกับคณะติดตามโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ของ สพฐ.  ได้มานิเทศติดตามโรงเรียนในสังกัด สพป.ราชบุรี เขต 2  จำนวน 5 โรงเรียน