8 สิงหาคม 2562 อบรมประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่

วันที่  9  สิงหาคม  2562  เวลา  09.00 น. นายประสงค์  แย้มศิริ  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  รักษาราชการแทน  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  เป็นประธานการอบรมสื่อสารสร้างความเข้าใจในระบบประกันคุณภาพการศึกษาแนวให