17 กันยายน 2562 เยี่ยมโรงเรียนในสังกัด

วันที่  17  กันยายน  2562  ตั้งแต่เวลา  10.30 น.  นายประหยัด  สุขขี  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  พร้อมคณะ  เยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา  คณะครู บุคลากร และนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด จำนวน  3  โรงเรียน  คือ  โรงเรียนบ้านดอนฟักทอง  โรงเรียนวัดคูหาสวรรค์  และโรงเรียนวัดท่าเรือ  อ.ดำเนินสะดวก  จ.ราชบุรี