26 กันยายน 2562 ประชุมพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ระดับสถานศึกษา

26 กันยายน  2562  เวลา 10.00 น. นายประหยัด  สุขขี  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาผลการเลื่อนขั้นเงินเดือน ระดับสถานศึกษา  ณ  ห้องประชุมมิตรกิจธรรม สพป.ราชบุรี เขต 2