28 กันยายน 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการซักซ้อมการประเมิน

วันที่  28  กันยายน  2562  เวลา 09.00 น.  นายประสงค์  แย้มศิริ  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการซักซ้อมการประเมิน (Mock  Assessment)  ให้แก่สถานศึกษา  ณ  ห้องประช