สพป.ราชบุรี เขต 2 ดำเนินโครงกาาร คัดลายมือ สื่อคุณธรรม

สพป.ราชบุรี เขต 2 นำโดย นายประหยัด  สุขขี  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคัดลายมือ ตามโครงการ คัดลายมือ  สื่อคุณธรรม    ระหว่างวันที่  30 กันยายน  2562  ถึงวันที่  14  ตุลาคม  2562  เพื่อให้ผู้บริหารโรงเรียน ศึกษานิเทศก์  ครู  และนักเรียน ที่เข้าร่วมโครงการ  ได้ฝึกคัดลายมือตามแบบกระทรวงศึกษาธิการได้อย่าง สวยงาม ถูกต้อง   ณ ห้องประชุมสาธกธรรมกิจ  สพป.ราชบุรี เขต2