ตรวจเยี่ยมโรงเรียนช่วงเปิดภาคเรียนที่ 2 ปี 2562

วันที่  20  พฤศจิกายน  2562  ตั้งแต่เวลา 13.00 น. นายประสงค์  แย้มศิริ  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 รักษาราชการแทน  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 พร้อมคณะ  ตรวจเยี่ยมโรงเรียนช่วงเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  จ