ประชุมพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่ 20  ธันวาคม  2562  เวลา 09.30 น. นายประสงค์  แย้มศิริ  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินแ