1 กุมภาพันธ์ 2563 เยี่ยมสนามสอบ o-net ปีการศึกษา 2562

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายประสงค์  แย้มศิริ  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 ตรวจเยี่ยมพร้อมติดตามผลการดำเนินงานจัดสอบการประเมินผลการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน o - net ปีการศึกษา 2562 เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจ แก่คณะกรรมการและนักเรียน ณ สนามสอบโรงเรียนในสังกัด จำนวน 9 สนาม ได้แก่ ร.ร.ชุมชนวัดประสาทสิทธิ์ ร.ร.วัดอมรญาติสมาคม ร.ร. อนุบาลดำเนินสะดวก ร.ร. ชุมชนวัดใหญ่โพหัก ร.ร.อนุบาลบางแพ , ร.ร.วัดช่องพราน , ร.ร.วัดเจริญธรรม , ร.ร. วัดจันทาราม และ ร.ร.ชุมชนวัดหนองโพ