ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 1/2563

วันที่  7  กุมภาพันธ์  2563  เวลา 09.00 น. นายประสงค์  แย้มศิริ รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  รักษาราชการแทน  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 1/2563 โดยมีผู้บริหารโรงเรียน ผู้อำนวยการกลุ่ม และศึกษานิเทศก์เข้าร่วมประชุม พร้อมมีการมอบโล่เกียรติบัตรแก่ผู้มีผลงานดีเด่น  ณ ห้องประชุมว่องกุศลกิจ  สพป.ราชบุรี เขต 2