การประชุมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก

วันที่  3  มีนาคม  2563  เวลา 09.00 น. นายประสงค์  แย้มศิริ  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2พร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด  เข้าร่วมการประชุมตามโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. และกระทรวงที่เกี่ยวข้อง และในเวลา 10.30 น. ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ในหัวข้อ" แนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพทางการศึกษา พ.ศ 2541 " ณ ห้องประชุมโรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ จ.นครปฐม