การประชุมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก

วันที่  3  มีนาคม  2563  เวลา 09.00 น. นายประสงค์  แย้มศิริ  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2พร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด  เข้าร่วมการประชุมตามโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใ