การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

วันที่  4  มีนาคม  2563  ตั้งแต่เวลา 10.19 น. นายประสงค์  แย้มศิริ  รองผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  รักษาราชการแทน  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 ตรวจเยี่ยมพร้อมติดตามผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาต