สพป.ราชบุรี เขต 2 รับนักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา

วันที่  9  มีนาคม  2563  นายวุฒิชัย  บุญหล่ำ  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 กล่าวต้อนรับนักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา ตามหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวน 3 ราย  ณ