ประชุมพิจารณากลั่นกรองโครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่  13  มีนาคม  2563  เวลา 13.30 น. นายประสงค์  แย้มศิริ  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมพิจารณากลั่นกรองวิเคราะห์โครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ครั้งที่ 1/2563 ณ ห