ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2563

วันที่ 10 เมษายน  2563  เวลา  09.30 น.  นายประสงค์   แย้มศิริ  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  รักษาราชการแทน  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  พร้อมด้วย  นายวุฒิชัย   บุญหล่ำ  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 , นางสาวดวงนภา   ขาวสุข  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  , ผู้อำนวยการกลุ่ม , ศึกษานิเทศก์และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  เข้าร่วมการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2563 ผ่านทางระบบ Video  Conference  ณ ห้องประชุมสาธกธรรมกิจ สพป.ราชบุรี เขต 2