รับชมรายการ "พุธเช้า..ข่าวโรงเรียน และ "พุธเช้า..ข่าว สพฐ."

วันที่  15  เมษายน  2563  เวลา 08.00  น. นายประสงค์  แย้มศิริ  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  รักษาราชการแทน  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  พร้อมด้วย นายวุฒิชัย   บุญหล่ำ  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  , นางสาวดวงนภา  ขาวสุข  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  , ผู้อำนวยการกลุ่ม , ศึกษานิเทศก์  และผู้เกี่ยวข้อง  รับชมรายการ "พุธเช้า..ข่าวโรงเรียน" และ "พุธเช้า..ข่าว สพฐ."  เพื่อรับทราบนโยบายในการดำเนินงานจากกระทรวงศึกษาธิการ และ สพฐ. และต่อด้วยการประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ครั้งที่ 15/2563 เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานที่ผ่านมา  และร่วมวางแผนในการบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  ณ  ห้องประชุมสาธกธรรมกิจ   สพป.ราชบุรี เขต 2