ประชุมมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่  22  เมษายน  2563  เวลา 10.00 น. นายประสงค์  แย้มศิริ  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 รักษาราชการแทน  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมตัวชี้วัดมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ