ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2563 ผ่านระบบ video conference

วันที่  30  เมษายน  2563  เวลา 09.00 น. นายประสงค์  แย้มศิริ  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 รักษาราชการแทน  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นายวุฒิชัย  บุญหล่ำ  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  นางสาวดวงนภา  ขาวสุข  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2563  เพื่อรับทราบนโยบายจาก สพฐ. ในเรื่องทิศทางการสร้างขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า Covid -19 เรื่องการจัดการศึกษาทางไกล และรูปแบบการจัดการเรียนการสอนทางไกลโดยใช้สื่อออนไลน์ ระดับอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา  โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน ผ่านระบบ Video Conference  ณ ห้องประชุมสาธกธรรมกิจ  สพป.ราชบุรี เขต 2