13 พ.ค. 63 รับชม video conference การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ITA Online

วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 เวลา 11.00 - 12.00 น.  นายประสงค์  แย้มศิริ  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  รักษาราชการแทน  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  พร้อมด้วย นายวุฒิชัย  บุญหล่ำ  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 , นางสาวดวงนภา   ขาวสุข  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 , ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย , ศึกษานิเทศก์และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้ารับชม Video Conference จาก สพฐ. ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดการชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ITA Online) ณ ห้องประชุมสาธกธรรมกิจ สพป.ราชบุรี เขต 2