สุขภาพองค์การของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2

บทคัดย่อ

 

เรื่อง : สุขภาพองค์การของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2

ชื่อผู้วิจัย : ประหยัด สุขขี

หน่วยงาน : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2.

------------------------------------------------------------------------------------------------

การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิธีวิจัยเชิงพรรณนา (Description Research) มีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อศึกษา (1) สุขภาพองค์การของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 (2) แนวทางการพัฒนาสุขภาพองค์การของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 (3) ผลสำเร็จการพัฒนาสุขภาพองค์การในการบริหารและจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (พ.ศ. 2560) การวิจัยมี 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาเอกสาร งานวิจัย และศึกษาจากสภาพของสุขภาพองค์การของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ขั้นตอนที่ 2 การสร้างการพัฒนาแนวทาง การพัฒนาสุขภาพองค์การของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 และ การตรวจสอบ ความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ของแนวทางการพัฒนาสุขภาพองค์การ เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย แบบสอบถามชนิดประมาณค่า กลุ่มตัวอย่างสำหรับการวิจัย คือ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ได้แก่ ผู้บริหารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษาอื่น ลูกจ้างประจาและลูกจ้างชั่วคราว เป็นบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 จำนวน 55 คน คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 จำนวน 7 คน และประธานเครือข่ายผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 จำนวน 11 คน รวมประชากรทั้งสิ้น จำนวน 73 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า

1.สุขภาพองค์การของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 มีความเหมาะสมของโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x̄ = 4.61, S.D. = 0.49)

2.แนวทางการพัฒนาสุขภาพองค์การของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 มีความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และการนำไปใช้ประโยชน์ คิดเป็นร้อยละ 93.96 จากความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ

3.ผลสำเร็จการพัฒนาสุขภาพองค์การในการบริหารและจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (พ.ศ. 2560) ปีงบประมาณ 2562 มีการพัฒนาขึ้น

คลิ๊ก DOWNLOAD บทคัดย่อ บาคาร่า