ประชุมข้อราชการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

วันที่  27  พฤษภาคม  2563  เวลา 10.00 น. นางสาวดวงนภา  ขาวสุข  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  เป็นประธานการประชุมข้อราชการของกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ครั้งที่ 6/2563  เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานที่ผ่านมา  โดยมีศึกษานิเทศก์เข้าร่วมประชุม  ณ  ห้องประชุมสาธกธรรมกิจ  สพป.ราชบุรี เขต 2 บาคาร่าออนไลน์