ประชุมข้อราชการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

วันที่  27  พฤษภาคม  2563  เวลา 10.00 น. นางสาวดวงนภา  ขาวสุข  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  เป็นประธานการประชุมข้อราชการของกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ครั้งที่ 6/2563  เพื่อติดตามและประเมินผลการด