15 มิถุนายน 63 ประชุมพิจารณากลั่นกรอง ตรวจสอบ SAR

วันที่  15  มิถุนายน  2563  เวลา 09.00 น. นางสาวดวงนภา  ขาวสุข  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการการพิจารณา  ตรวจสอบ กลั่นกรอง รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  (SAR)  ปร