15 มิถุนายน 63 ประชุมพิจารณากลั่นกรอง ตรวจสอบ SAR

วันที่  15  มิถุนายน  2563  เวลา 09.00 น. นางสาวดวงนภา  ขาวสุข  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการการพิจารณา  ตรวจสอบ กลั่นกรอง รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  (SAR)  ประจำปีการศึกษา  2562  ครั้งที่ 1/2563  ณ  ห้องประชุมสาธกธรรมกิจ  สพป.ราชบุรี เขต 2