19 มิถุนายน 2563 ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ ปี พ.ศ. 2563

19  มิถุนายน  2563  เวลา 09.00 น. นายประสงค์  แย้มศิริ   รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  รักษาราชการแทน  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  เป็นประธานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำ ที่จะเกษียณอายุราชการ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจแนวทางการจัดทำบำเหน็จบำนาญระบบ e- filing  แก่ผู้เข้าร่วมประชุม  ณ  ห้องประชุม ณ ห้องประชุมว่องกุศลกิจ  สพป.ราชบุรี เขต 2