19 มิถุนายน 2563 ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ ปี พ.ศ. 2563

19  มิถุนายน  2563  เวลา 09.00 น. นายประสงค์  แย้มศิริ   รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  รักษาราชการแทน  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  เป็นประธานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำ ที่จะเกษียณอา