25 มิถุนายน 2563 ประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 9.00 น. นายประสงค์  แย้มศิริ  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  เป็นประธานการประชุม ติดตาม ตรวจสอบเอกสารหลักฐานตามภารกิจแต่ละตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนิ