26 มิถุนายน 2563 มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนยากจน จำนวน 2 คน

วันที่  26  มิถุนายน  2563  เวลา 10.00 น.  นายประสงค์  แย้มศิริ  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  รักษาราชการแทน  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 พร้อมด้วย  นางสาวดวงนภา  ขาวสุข  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  และบุคลากรในสังกัด ได้มอบเงินพร้อมสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นให้แก่นักเรียนที่มีฐานะยากจน  เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน  จำนวน  2  ราย โดยมอบเงินให้แก่นักเรียนรายละ 3,000 บาท  คือ  ด.ช.  กฤตยชญ์    สีมา  และ  ด.ช.  ทนาย  สุวรรณฉวี  นักเรียนโรงเรียนวัดบ้านเลือก    ซึ่งเงินและสิ่งของจำนวนดังกล่าว ได้จากการรวบรวมน้ำใจบริจาคของบุคลากร สพป.ราชบุรี เขต 2